جهت دریافت کالر چارت آلوتک از لینک روبرو دانلود نمایید.

جهت دریافت استاندارد آلوتک از لینک روبرو دانلود نمایید.

جهت دریافت ISO & CE آلوتک از لینک روبرو دانلود نمایید.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image